Algemene Voorwaarden

Iedereen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met Bato Pond Service bvba te Schoterheide 83A - Tessenderlo handelt, wordt geacht zich te onderwerpen aan huidige voorwaarden.

 • Alle opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders vermeld.
 • De offertes zijn bindend voor de Bato Pond Service bvba in zoverre de bestelling, overeenkomstig de offerte, wordt geplaatst binnen de 14 dagen na datum van de offerte.
 • De leverings/plaatsingstermijn is niet bindend en is steeds slechts indicatief.
 • Verzendingen reizen steeds voor risico en rekening van de cliënt.
 • Betalingen geschieden steeds contant, en uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10%.
  Dit bij toepassing van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek. Partijen gaan er uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze, bij afwijking van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. De verschuldigde vergoeding zal in geen geval minder dan € 50 bedragen.
 • Bato Pond Service bvba behoudt zich het volledige en exclusieve eigendomsrecht van de door haar verkochte goederen voor tot betaling van de volledige koopsom. Bij niet-betaling, gedeeltelijke betaling of niet-tijdige betaling van de koopsom kan Bato Pond Service bvba de geleverde goederen onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling komen terughalen bij de cliënt. Tot zolang de volledige koopsom niet betaald is, zal de ontvanger der goederen deze in perfecte staat dienen te onderhouden.
 • Retour genomen goederen worden gecrediteerd aan 75% van hun gefactureerde waarde indien deze zich in de originele staat in verpakking bevinden. Tenzij schriftelijk anders vermeld.
 • Klachten dienen steeds bij gemotiveerd aangetekend schrijven, gericht aan de maatschappelijke zetel van Bato Pond Service bvba, te gebeuren en dit binnen de 3 dagen na levering van de goederen of diensten. Na het verstrijken van deze termijn zullen geen klachten meer aanvaard worden. Facturen dienen binnen de 5 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van Bato Pond Service bvba, geprotesteerd te worden. Na het verstrijken van deze termijn zullen geen klachten meer aanvaard worden.
 • Eventueel verleende garantie, dewelke dan expliciet dient bedongen te zijn en nader bepaald qua duur, geldt enkel voor de onderdelen, niet op de arbeidsuren en op de verplaatsingen.
 • Bato Pond Service bvba geeft 10 jaar garantie op de waterdichting indien deze werd uitgevoerd door eigen werknemers en indien een oorzakelijk verband kan aangetoond worden tussen een gebrek in de waterdichting en de diensten van Bato Pond Service.
 • De aansprakelijkheid van Bato Pond Service bvba blijft in ieder geval beperkt tot € 10.000,-.
 • Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank van Hasselt.
Wilt u meer informatie of hebben wij u overtuigd?